„World of Warcraft“, „Second Life“: Geheimdienste überwachten Online-Spiele

„World of Warcraft“, „Second Life“:Μυστικές υπηρεσίες κατασκόπευαν online παιχνίδια

Die NSA interessiert sich auch für Online-Spiele: Aus einem internen Papier geht hervor, dass Mitarbeiter des Geheimdienstes zwischen Elfen und Orks nach Terroristen suchten. US-Dienst und britisches GCHQ überwachten „World of Warcraft“, „Second Life“ und Xbox Live.

H NSA (υπηρεσία πληροφοριών/ασφαλείας των ΗΠΑ) ενδιαφέρεται και για online παιχνίδια: Από ένα εσωτερικό έγγραφο προκύπτει, ότι οι υπάλληλοι της μυστικής υπηρεσίας έψαχναν μεταξύ Elves και Orks για τρομοκράτες. Η αμερικάνικη υπηρεσία και το βρετανικο GCHQ (κρατική υπηρεσία επικοινωνιών) κατασκόπευαν τα „World of Warcraft“, „Second Life“ και Xbox Live.

Der US-Geheimdienst NSA und sein britisches Pendant GCHQ interessieren sich für Online-Welten wie „World of Warcraft“ oder „Second Life“. Das geht aus Dokumenten hervor, die der Whistleblower Edward Snowden kopieren konnte. „Guardian“ und „New York Times“ veröffentlichten die Papiere am Montag.

Η αμερικάνικη μυστική υπηρεσία NSA και το βρετανική ομόλογη GCHQ ενδιαφέρονται για online κόσμους όπως το „World of Warcraft“ ή το „Second Life“. Αυτό προκύπτει από έγγραφα, τα οποία μπόρεσε να αντιγράψει ο Whistleblower Edward Snowden. Ο „Guardian“ και οι „New York Times“ δημοσίευσαν τα έγγραφα τη Δευτέρα.

In einer Notiz aus dem Jahr 2007 heißt es, man könne den Datenverkehr von Online-Spielen bei der Überwachung identifizieren. Für Xbox Live und „World of Warcraft“ habe der britische Geheimdienst erfolgreich Angriffstechniken entwickelt. So soll es dem Dienst möglich gewesen sein, sich in die Kommunikation zweier Spieler einzuklinken.

Σε μία σημείωση από το έτος 2007 γράφεται, πως μπορεί κανείς με κατασκοπία να αναγνωρίσει την κυκλοφορία δεδομένων των online παιχνιδιών. Για τα Xbox Live και „World of Warcraft“ έχει εξελίξει επιτυχώς μεθόδους επίθεσης η βρετανική μυστική υπηρεσία. Έτσι έχει η υπηρεσία τη δυνατότητα, να εμπλακεί στην επικοινωνία μεταξύ δύο παικτών.

Die Dienste interessierten sich offenbar für die Spiele-Netzwerke, weil sie dort al-Qaida-Terroristen vermuteten, chinesische Hacker, einen iranischen Atomwissenschaftler sowie politische Gruppierungen wie Hisbollah und Hamas. Die Geheimdienste müssten „jetzt handeln, um die Erfassung, Verarbeitung, Präsentation und Analyse dieser Kommunikation zu planen“, zitiert die „NYT“ aus einem NSA-Papier von 2008. „Ziel-Marker für Terroristen“ seien „in Xbox Live, Second Life und World of Warcraft“ gefunden worden.

Οι υπηρεσίες ενδιαφέρονται εμφανώς για τα δίκτυα των παιχνιδιών, επειδή υποθέτουν ότι θα βρουν εκεί τρομοκράτες της Al-Qaida, έναν κινέζο χάκερ, έναν ιρανό πυρηνικό επιστήμονα, καθώς και πολιτικές ομάδες όπως οι Χεσμπολά και η Χαμάς. Οι μυστικές υπηρεσίες έπρεπε «να δράσουν τώρα, για να σχεδιάσουν την καταχώριση, επεξεργασία, παρουσίαση και ανάλυση αυτής της επικοινωνίας», παραθέτουν οι NYT από ένα έγγραφο της NSA του 2008. Έχουν βρεθεί «Στόχοι τρομοκρατών» στα «in Xbox Live, Second Life και World of Warcraft».

Spielechat für Terrorplots
Το chat των παιχνιδιών χρησιμοποιείται για τρομοκρατικά σχέδια

Der Betreiber von „World of Warcraft“ erklärte am Montag, man habe keine Hinweise auf eine geheimdienstliche Überwachung von Spielern. Wenn, dann sei dies „ohne unser Wissen und unsere Einwilligung“ geschehen. Xbox-Hersteller Microsoft, der „Second Life“-Gründer und gegenwärtig dort tätige Führungskräfte wollten sich gegenüber dem „Guardian“ und der „NYT“ nicht äußern.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το «World of Warcraft» εξήγησε τη Δευτέρα, πως δεν έχει καμία ένδειξη σχετικά με κατασκοπία παικτών από μυστικές υπηρεσίες. Αν όντως συμβαίνει, τότε «χωρίς τη γνώση και συγκατάθεσή μας». Ο κατασκευαστής του Xbox, Microsoft, ο δημιουργός του «Second Life» και οι επί του παρόντος εκεί απασχολούμενοι διοικούντες δε θέλησαν να δηλώσουν κάτι στον Guardian ή τους NYT.

Wie die „New York Times“ berichtet, soll der technische Leiter von „Second Life“ 2007 persönlich bei der NSA vorbeigeschaut haben. Das Online-Spiel eröffne völlig neue Möglichkeiten, hieß es demnach in einer Ankündigung, man könne das Verhalten von Ausländern beobachten, ohne die USA verlassen zu müssen. Der britische Geheimdienst soll schon 2009 in der Lage gewesen sein, Chats, Nachrichten und Transaktionen aus „Second Life“ zu kopieren. Die Daten von drei Tagen seien testweise erfasst worden, schreibt die „New York Times“, 176.677 Zeilen.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο τεχνικός διευθυντής του Second Life είχε περάσει το 2007 προσωπικά από την NSA. Το παιχνίδι ανοίγει παντελώς νέες δυνατότητες, γράφθηκε σε μία ανακοίνωση. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη συμπεριφορά των ξένων, χωρίς να πρέπει να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ. Η βρετανική μυστική υπηρεσία λέγεται πως είχε ήδη από το 2009 τη δυνατότητα να αντιγράφει Chats, ειδήσεις και συναλλαγές από το Second Life. Για λόγους δοκιμής είχαν καταγραφεί τα δεδομένα τριών ημερών, 176.677 γραμμών κειμένου, γράφουν οι New York Times.

Der technische Leiter, Cory Ondrejka ließ erklären, die NSA-Präsentation sei ähnlich zu anderen Präsentationen gewesen, die er damals gegeben habe. Onkrejka war vor seiner Zeit als Tech-Manager Marineoffizier und hatte vorübergehend selbst bei der NSA gearbeitet, ausgestattet mit der Sicherheitsfreigabe „Top Secret“, wie die „NYT“ berichtet. Heute ist er bei Facebook für technische Entwicklung im Mobilbereich zuständig.

Ο τεχνικός διευθυντής, Cory Ondrejka έδωσε την εξήγηση, πως η παρουσίαση της NSA ήταν παρόμοια με άλλες παρουσιάσεις που ο ίδιος είχε κάνει. Ο Ondrejka ήταν παλαιότερα Τεχνικός Μάνατζερ, αξιωματικός ναυτικού και είχε δουλέψει ο ίδιος προσωρινά στην NSA, εξοπλισμένος με το δικαίωμα πρόσβασης σε βαθμό «Top Secret», όπως αναφέρουν οι NYT. Σήμερα είναι υπεύθυνος για την τεχνική ανάπτυξη στον τομέα κινητών συσκευών στο Facebook.

Pentagon gab zu Schnüffelzwecken Spiele in Auftrag
Το πεντάγωνο παρήγγειλε παιχνίδια για σκοπούς κατασκοποίας

In einem ausführlichen Bericht – „Games: A Look at Emerging Trends, Uses, Threats and Opportunities in Influence Activities“ – widmete sich das Unternehmen SAIC der Spieleindustrie. Die Autoren stellen darin Überlegungen an, wie Terroristen solche Spiele zur Kommunikation und Vorbereitung von Anschlägen benutzen könnten – und geben Empfehlungen, wie Geheimdienste selbst Spiele entwickeln könnten. Das Special Operations Command habe schon 2006 und 2007 mit diversen internationalen Unternehmen zusammengearbeitet, um Spiele herzustellen, die dazu dienen sollten, Informationen über deren Nutzer zu sammeln, berichtet die „NYT“.

Σε μία λεπτομερή αναφορά – «Παιχνίδια: Μία πρώτη ματιά σε αναδυόμενες τάσεις, χρήσεις, απειλές και ευκαιρίες σε δραστηριότητες επιρροής» – αφιερώθηκε η εταιρεία SAIC στη βιομηχανία παιχνιδιών. Οι συγγραφείς κάνουν σκέψεις, πως θα μπορούσαν τρομοκράτες να χρησιμοποιήσουν τέτοια παιχνίδια για την επικοινωνία και την προετοιμασία χτυπημάτων – και δίνουν προτάσεις, πως θα μπορούσαν οι μυστικές υπηρεσίες να αναπτύξουν οι ίδιες παιχνίδια. Η διοίκηση ειδικών αποστολών είχε συνεργαστεί ήδη από το 2006 και 2007 με διάφορες διεθνής εταιρείες, για να κατασκευάσουν παιχνίδια, τα οποία θα εξυπηρετούσαν το σκοπό συλλογής πληροφοριών για τους χρήστες τους, αναφέρουν οι NYT.

Online-Spiele werden als wahre Goldgrube für Geheimdienste beschrieben, was die Beschaffung von Informationen angeht – und als Gefahr. Terroristen könnten mit Hilfe von Spielen Propaganda verbreiten und Mitstreiter werben. Außerdem könnten sie über Spielenetzwerke kommunizieren, Geld verschicken und oder Anschläge planen.

Τα online παιχνίδια περιγράφονται ως πραγματικά χρυσορυχεία για τις μυστικές υπηρεσίες, όσον αφορά την απόκτηση πληροφοριών, αλλά και ως κίνδυνος. Οι τρομοκράτες θα μπορούσαν με τη βοήθεια των παιχνιδιών να διαδώσουν προπαγάνδες και να στρατολογήσουν συναγωνιστές. Εκτός αυτού θα μπορούσαν να επικοινωνούν μέσω των δικτύων των παιχνιδιών, να στέλνουν χρήματα ή να σχεδιάζουν επιθέσεις.

NSA-Mitarbeiter in Großbritannien sollen auf Drängen des britischen Dienstes den Internet-Datenverkehr nach „World of Warcraft“-Nutzern durchkämmt haben. Dabei stießen sie den Dokumenten zufolge auf Ingenieure von Telekommunikationsfirmen, Fahrer von Botschaften, Wissenschaftler, Militärs und Mitarbeiter anderer Geheimdienste.

Υπάλληλοι της NSA στη Μεγάλη Βρετανία «χτένισαν» μετά από πίεση της βρετανικής υπηρεσίας τα δεδομένα του Internet ψάχνοντας για χρήστες του World of Warcraft. Κατά αυτή τους την ενέργεια έπεσαν, σύμφωνα με τα έγγραφα, πάνω σε μηχανικούς εταιρειών τηλεπικοινωνίας, οδηγούς από πρεσβείες, επιστήμονες, στρατιωτικούς και υπαλλήλους άλλων μυστικών υπηρεσιών.

So groß war das Interesse der Geheimdienste an „Second Life“ damals, dass die Einrichtung einer Koordinierungsstelle vorgeschlagen wurde. Die diversen Agenten von FBI, CIA und NSA sollten nicht zu viel Zeit damit verbringen, sich gegenseitig zu überwachen und anzuwerben.

Τόσο μεγάλο ήταν τότε το ενδιαφέρον των μυστικών υπηρεσιών για το Second Life, που προτάθηκε η εγκατάσταση μίας θέσης συντονισμού, ώστε οι διάφοροι πράκτορες από τα FBI, CIA και NSA να μη ξοδεύουν πολύ χρόνο παρακολουθώντας και προσεγγίζοντας ο ένας τον άλλον.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s

Create a website or blog at WordPress.com

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: