Die Geschichte von Graz

H ιστορία του Graz

Geschichtlich nachweislich ist eine Besiedelung des Gebietes um den Grazer Schlossberg bereits seit der Kupfersteinzeit (um 3000 v. Chr.). Funde von Steingeräten im Bereich der Sackstraße, welche um das Jahr 2000 v. Chr. datiert werden können, lassen darauf schließen, dass es eine Siedlung südlich des Schlossberges gegeben haben könnte.

Η εποίκιση της περιοχής γύρω από το Schlossberg αποδεικνύεται ήδη από την εποχή του χαλκού (περίπου 3.000 π.Χ.). Από την εύρεση πέτρινων σκευασμάτων στην περιοχή της Sackstraße, τα οποία χρονολογούνται στο 2000 π.Χ., συμπεραίνουμε ότι ενδέχεται να υπήρχε μία αποικία στα νότια του Schlossberg.

die-geschichte-von-graz

Während der Urnenfelderkultur sind für die Grazer Gegend mehrere Befestigungen nachgewiesen. Die verschiedenen Volksstämme standen einander zwar zum Teil feindlich gegenüber, aber die Gesellschaft begann sich zu politisieren und zu spezialisieren.

Στη διάρκεια της κουλτούρας των τεφροδόχωναποδεικνύεται η ύπαρξη πολλών οχυρών. Τα διαφορετικά φύλα είχαν μεταξύ τους εν μέρει εχθρικές σχέσεις, αλλά η κοινωνία ξεκίνησε να εκπολιτίζεται και να εξειδικεύεται.

1379 wird Graz Residenz der Habsburger – die Habsburger wohnten in der Grazer Burg und regierten von dort aus Innerösterreich, zu dem die Steiermark, Kärnten und Teile des heutigen Italiens (Triest und Inneristrien) und Sloweniens (Krain und die Untersteiermark) gehörten. Graz bleibt (neben Wien und Innsbruck) bis ins Jahr 1619 habsburgische Residenzstadt.

Το 1379 γίνεται το Graz ο τόπος κατοικίας των Αψβούργων – οι Αψβούργοι έμεναν στον πύργο του Graz και διοικούσαν από εκεί την κεντρική Αυστρία, στην οποία ανήκαν η Στύρια, το Kärnten και κομμάτια της σημερινής Ιταλίας (Τριέστη και έσω Istria) και Σλοβενίας (Kranjska και η κάτω Στύρια). Το Graz παραμένει (μαζί με τη Βιέννη και το Innsbruck) μέχρι το έτος 1619 τόπος κατοικίας των Αψβούργων.

Bereits 1573 wurde eine dreiklassige Lateinschule in Graz als „Archiducale Gymnasium Soc. Jesu Graecensis“ gegründet.

Ήδη από το 1573 ιδρύεται στο Graz ένα λατινικό σχολείο τριών τάξεων ως «Archiducale Gymnasium Soc. Jesu Graecensis».

1585 wurde die erste Universität von Erzherzog Karl II. von Innerösterreich gegründet. 1586 wurde die Lateinschule (das spätere Akademische Gymnasium am Tummelplatz) der neuen Universität zu Graz angegliedert, Gesamtname: Academia, Gymnasium et Universitas. Sie wurde aber schon im selben Jahr an die Societas Jesu übergeben mit dem Ziel, allen sozialen Schichten eine elitäre Ausbildung angedeihen zu lassen.

Το 1585 ιδρύθηκε το πρώτο πανεπιστήμιο από τον αρχιδούκα Κάρολο τον 2ο από την κεντρική Αυστρία. Το 1586 ενώθηκε το λατινικό σχολείο (το μεταγενέστερο Γυμνάσιο του Tummelplatz) με το νέο πανεπιστήμιο του Graz υπό το όνομα: Academia, Gymnasium et Universitas. Την ίδια χρονιά όμως παραδόθηκε στους Ιησουίτες, με σκοπό να δοθεί σε όλες τις κοινωνικές τάξεις μία άριστη εκπαίδευση.

Zu dieser Zeit prägten italienische Künstler und Baumeister das Bild der Stadt. Einer der bekanntesten Bauten ist das Landhaus, das im Renaissancestil erbaut wurde. Hier tagten die steirischen Landstände. Von 1594 bis 1600 lehrte Johannes Kepler an der Stiftsschule. Diese Hochschule war das protestantische Gegenstück zur Universität Graz.

Την ίδια εποχή αφήνουν το στίγμα τους στην πόλη Ιταλοί καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες. Ένα από τα γνωστότερα κτίσματα είναι το Landhaus ανεγέρθηκε στο ύφος της αναγέννησης. Εδώ συνεδρίαζε το διοικητικό συμβούλιο της Στύρια. Από το 1594 έως το 1600 δίδασκε ο Johannes Kepler στο ίδρυμα. Αυτό το γυμνάσιο ήταν το προτεσταντικό αντίπαλο δέος του πανεπιστημίου του Graz.

Die Türken erreichten bei ihren Kriegszügen immer wieder das Gebiet von Graz. 1619 übersiedelte der gesamte Hofstaat in die Wiener Hofburg.

Οι Τούρκοι έφταναν κατά τις εισβολές τους πάντα στην περιοχή του Graz. Το 1619 μετακόμισαν όλοι οι αυλικοί στο Hofburg της Βιέννης.

Graz liegt im Bundesland Steiermark. „Mark“ ist ein alt-germanisches Wort, welches ein Landgebiet (wie Bundesland) bezeichnet, das als Abwehrgrenze diente und in dem die Bauern dazu ausgebildet wurden, im Kriegsfall den Feind abzuwehren und für das Vaterland zu kämpfen.

Το Graz βρίσκεται στο κρατίδιο Steiermark (Στύρια). Το “Mark” είναι μια αρχαία γερμανική λέξη, που περιγράφει ένα κρατίδιο στα σύνορα που υπηρετεί την άμυνα (του κράτους) και στο οποίο οι αγρότες εκπαιδεύονται πως να απωθούν τους εχθρούς και να μάχονται για την πατρίδα τους, για την περίπτωση πολέμου.

Aufgrund der strategisch günstigen Position am Kopfende des fruchtbaren Murtales, wurde Graz sehr oft angegriffen (erfolglos), zum Beispiel von den Ungarn unter Matthias Corvinus im Jahre 1481 und von Ottoman Turks 1529 und 1532.

Λόγω της στρατηγικά πλεονεκτικής του θέσης στο άνω άκρο της εύφορης κοιλάδας του Mur, δεχόταν το Graz συχνά (ανεπιτυχής) επιθέσεις, για παράδειγμα από τους Ούγγρους υπό τον Matthias Corvinus το έτος 1481 και από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1529 και 1532.

Außer der Riegersburg, war der Schlossberg die einzige Festung die nie unter die Herrschaft von Ottoman Turks fiel. Graz ist heute die Heimat der historisch weltgrößten barocken Waffenkammer. Sie existiert seit 1551 und stellt mehr als 30.000 Gegenstände zur Schau. 

Μαζί με το Riegersburg, είναι το Schlossberg τα μοναδικά οχυρά που δεν έπεσαν ποτέ στην εξουσία των Οθωμανών Τούρκων. Το Graz φιλοξενεί το ιστορικά μεγαλύτερο μπαρόκ οπλοστάσιο του κόσμου. Υφίσταται από το 1551 και εκθέτει πάνω από 30.000 αντικείμενα.

Vom Beginn des 15 Jahrhunderts war Graz der Sitz der jungen Habsburger, von wo aus Kaiser Ferdinand II 1619 den Thron bestieg und Hauptstadt Österreichs nach Wien verlegte. Ende des 16. Jahrhunderts wurden am Schlossberg neue Festungsanlagen gebaut.

Το Graz ήταν από τις αρχές του 15ου αιώνα η έδρα των νεαρών Αψβούργων, όπου το 1619 ο αυτοκράτορας Φερδινάνδος ο 2ος ανέβηκε στο θρόνο και μετατόπισε (αναπροσδιόρισε) την πρωτεύουσα της Αυστρίας στη Βιέννη. Στα τέλη του 16ου αιώνα χτίστηκαν στο Schlossberg νέες οχυρώσεις.

1977 besetzten Napoleon’s Armeen Graz. 1809 hat die Stadt einem weiteren Angriff der Franzosen standgehalten. Im Rahmen dieses Angriffs standen dem Offizier nur 900 Männer zur Verfügung, um Napoleon’s 3.000-Mann starke Armee abzuwehren.

Το 1977 κατέλαβαν το Graz τα στρατεύματα του Ναπολέοντα. Η πόλη αντιστάθηκε το 1809 σε ακόμη μία επίθεση των Γάλλων. Στα πλαίσια αυτής της μάχης είχε ο αξιωματικός μόλις 900 άνδρες στη διάθεσή του, για να αμυνθεί κατά του στρατού των 3000 ανδρών του Ναπολέοντα.

Er war im Stande den Schlossberg erfolgreich zu verteidigen, wurde allerdings durch den Sieg der Grande Armée über Wien zum Aufgeben gezwungen, nachdem der Kaiser die Kapitulation ausgerufen hatte.

Κατόρθωσε επιτυχώς να υπερασπιστεί το Schlossberg, αναγκάσθηκε όμως να παραδοθεί, λόγω της νίκης της Grande Armée στη Βιέννη, μετά την οποία ο Αυτοκράτορας ανακοίνωσε την παράδοση (της χώρας).

Nach der Niederlage Österreichs im Neapolitanischen Krieg in der Schlacht zu Wagram 1809, wurden die Festungen durch Sprengstoff zerstört, wie dies im Schönbrunner Friedensabkommen vereinbart wurde.

Μετά την ήττα της Αυστρίας στον Ναπολεόντειο πόλεμο στη μάχη του Wagram το 1809, καταστράφηκαν με εκρηκτική ύλη τα οχυρά, όπως είχε συμφωνηθεί στη συνθήκη ειρήνης του Schönbrunn.

Der Glockenturm und der städtische Kirchturm, welche als Wahrzeichen von Graz gesehen werden, wurden verschont, nachdem die Bewohner ein Lösegeld zur Erhaltung bezahlten.

Ο πύργος του ρολογιού και ο πύργος της δημοτικής εκκλησίας, τα οποία θεωρούνται ως σήματα κατατεθέν του Graz, δεν καταστράφηκαν, καθώς οι κάτοικοι πλήρωσαν μία εγγύηση για τη διατήρησή τους.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

Create a website or blog at WordPress.com

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: