Die Geschichte Österreichs – Ein kurzer Abriss

Η ιστορία της Αυστρίας – Μία σύντομη περίληψη

Der Raum des heutigen Österreichs – schon in prähistorischer Zeit besiedelt – wurde um die Zeitenwende von den Römern in ihr Weltreich einbezogen, das in den Stürmen der Völkerwanderung zerbracht.

Το έδαφος της σημερινής Αυστρίας – εποικισμένη (κατοικημένη) ήδη από την προϊστορική εποχή – ενσωματώθηκε κατά την αλλαγή της περιόδου στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία διαλύθηκε από τις εισβολές των γερμανικών φύλων.

Weiterlesen / Συνέχεια (PDF)

1000 Jahre „Ostarrichi“
1000 χρόνια «Ostarrichi»

Um 800 n. Chr. schuf Karl der Große zwischen den Flüssen Donau und Drau die Karolingische Mark gegen die Awaren. 976 wurden die Babenberger mit Teilen dieses Gebietes belehnt, das 1156 zum Herzogtum erhoben wurde.

Ο Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος), δημιούργησε περί το 800 μ.Χ. μεταξύ των ποταμών Δούναβη και Drau την Καρολίγγεια επικράτεια, ενάντια στους Αβάρους. Το 976 δόθηκαν ως φέουδο στους Βαμβέργους μέρη αυτής της περιοχής, η οποία αναβαθμίστηκε το 1156 σε Δουκάτο.

Der Name „Ostarrichi“ findet sich erstmals 996 in einer Schenkungsurkunde an den Bischof von Freising. Dieser zweifellos schon früher vorhandene Name bezieht sich auf ein Gebiet im heutigen Bundesland Niederösterreich. 1996 feierte man in Österreich deshalb den 1000jährigen Namenstag.

Το όνομα «Ostarrichi» συναντάμε για πρώτη φορά το 996 σε ένα έγγραφο δωρεάς προς τον επίσκοπο του Freising. Αυτό το όνομα, το οποίο αναμφισβήτητα προϋπήρχε, αναφέρετε στο έδαφος του σημερινού κρατιδίου Niederösterreich. Για αυτό το λόγο γιορτάσθηκε στην Αυστρία το 1996 η 1000η ονομαστική της εορτή.

Nach dem Aussterben der Babenberger kam das Herzogtum Österreich 1282 an die aus Schwaben stammenden Habsburger. Sie bauten durch eine geschickte Heirats- und Bündnispolitik ein Weltreich auf. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts trugen in fast ununterbrochener Folge Habsburger die Kaiserkrone des „Heiligen Römischen Reiches“.

Μετά το θάνατο των Βαμβέργων, πέρασε το 1282 το Δουκάτο της Αυστρίας στους Αψβούργους, οι οποίοι κατάγονταν από το Schwaben. Μέσω μιας έξυπνης πολιτικής γάμων και συμμαχιών, έχτισαν μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Από τα μέσα του 15ου αιώνα φορούσαν σχεδόν όλοι οι Αψβούργοι ανεξαιρέτως το βασιλικό στέμμα της «Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας».

Aufstieg zur Großmacht
Η έγερση μιας μεγάλης δύναμης

1522 erfolgte die Teilung des Hauses Habsburg in eine spanische und in eine österreichische Linie. Letztere erwarb 1526 durch Inkrafttreten eines Erbvertrages Böhmen und Ungarn und legte so den Grundstein für den späteren Vielvölkerstaat. Durch die Abwehr der Osmanen im 16. und die Siege über sie im 17. Jahrhundert begann der Aufstieg Österreichs zur Großmarkt.

Το 1522 ακολούθησε η διάσπαση του οίκου των Αψβούργων σε μία ισπανική και σε μία αυστριακή (γενεαλογική) γραμμή. Η τελευταία απέκτησε το 1526, μέσω ενεργοποίησης ενός συμβολαίου κληρονομιάς, τη Βοημία και την Ουγγαρία και έθεσε έτσι τα θεμέλια για τη μεταγενέστερο πολυεθνικό κράτος. Με την απώθηση των Οθωμανών τον 16ο αιώνα και τις νίκες επί αυτών τον 17ο αιώνα, ξεκίνησε η έγερση της Αυστρίας σε μια μεγάλη δύναμη.

Im 18. Jahrhundert schufen die Herrscherin Maria Theresia und ihr Sohn Joseph II. mit ihren Reformen die Grundlagen für einen modernen Staat (zentrale Verwaltung, Schulpflicht, Aufhebung der Leibeigenschaft). Kaiser Franz I. begründete 1803 das Kaisertum Österreich, 1806 legte er die bedeutungslos gewordene römisch-deutsche Kaiserkrone nieder. Durch den sogenannten „Ausgleich“ entstand 1867 die Österreich-Ungarn, die nach dem Ersten Weltkrieg zerfiel.

Η αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία και ο υιός της Ιωσήφ ο 2ος έθεσαν τον 18ο αιώνα τις βάσεις για ένα σύγχρονο κράτος (κεντρική διοίκηση, υποχρεωτική εκπαίδευση,  κατάργηση της μερικής δουλείας). Ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος ο 1ος ίδρυσε το 1803 την αυτοκρατορία της Αυστρίας και το 1806 κατήργησε το πλέον άνευ σημασίας ρωμαιογερμανικό βασιλικό στέμμα. Το 1867 δημιουργήθηκε μέσω της λεγόμενης «Εξίσωσης» η διπλή μοναρχία της Αυστροουγγαρίας, η οποία κατέρρευσε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.

Wechselvolles 20. Jahrhundert
Ένας 20ος αιώνας γεμάτος αλλαγές

 Die 1918 gegründete Republik Österreich, nun ein Kleinstaat, fiel 1938 als erstes Land der Agressionspolitik Hitlers zum Opfer. 1945 erklärte sich Österreich wieder als ein selbständiger Staat (Zweite Republik), blieb jedoch zehn Jahre lang von Truppen der vier Großmächte Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion und USA besetzt.

Η δημοκρατία της Αυστρίας, η οποία ιδρύθηκε το 1918, όντας πλέον ένα μικρό κράτος, ήταν το 1938 η πρώτη χώρα που έπεσε θύμα της επεκτατική πολιτικής του Χίτλερ. Η Αυστρία αυτόανακηρύχτηκε ξανά το 1945 ως αυτόνομο κράτος (η 2η δημοκρατία), παρέμεινε όμως για 10 χρόνια υπό την κατάληψη στρατιωτών από τις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις, την Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σοβιετική Ένωση και τις ΗΠΑ.

1955 erlangte Österreich seine Souveränität. Im selben Jahr beschloss der Nationalrat die immerwährende Neutralität Österreichs, die seither das Fundament seiner Außenpolitik bildet. 1995 wurde Österreich nach einer Volksabstimmung Mitglied in der Europäischen Union.

Το 1955 απέκτησε η Αυστρία την εθνική της κυριαρχία. Την ίδια χρονιά αποφάσισε η βουλή την παντοτινή ουδετερότητα της Αυστρίας, η οποία συνιστά έκτοτε τη βάση της εξωτερικής της πολιτικής. Ύστερα από ένα δημοψήφισμα το 1995, η Αυστρία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

Create a website or blog at WordPress.com

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: